Veikart for prosessindustrien
Veikart for prosessindustrien

Norsk Industri og Eyde-klyngen samlet i vinter bedrifter og forskningsmiljøer til to arbeidskonferanser for å sikre teknologisk innspill til veikartet. Hver konferanse samlet om lag 40 ledere fra prosessindustribedrifter, leverandørbedrifter og forskningsmiljøer.

Eyde-klyngen ble etablert som en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder i 2007.

Sirkulær økonomi

I Mo i Rana diskuterte deltakerne fra prosessindustribedrifter, forskningsmiljøer og aktører innenfor avfalls- og gjenvinningssektoren sirkulær økonomi i prosessindustrien.

Sirkulærøkonomi er å se et helhetlig system forankret i produktutvikling, produksjon, forbruksmønster og tilbakeføring av ressurser.

Tradisjonelt har prosessindustrien vært gode på å ivareta ressurser. Hovedfokuset har vært på lineære prosesser, og i mindre grad orientert om muligheter der en ser avfallsstrømmer som potensielle input-ressurser. Det har vært lite samarbeid på tvers av fabrikker, bransjer og industrigrener.

Det finnes likevel noen gode eksempler som de siste årene er etablert, slik som utnyttelse av energi i Mo Industripark og Waste-to-Value prosjektet innen Eyde-klyngen.

Konferansen i Mo i Rana påviste kompleksiteten i sirkulærøkonomien og hvordan den henger sammen med mange andre deler av samfunnet for å fungere. Samtidig pekte deltakerne på at det ligger store muligheter for synergi ved å utvikle industriparker og utnytte sidestrømmer til nye produkter.

Utvikling av markedsverdi for sekundære råstoffer og lønnsomme «grønne» produkter gjennom standardiserte livsløpsanalyser er en viktig forutsetning for å lykkes. Tilrettelegging for industriklynger og bransjeoverskridende innovasjon må være grunnlaget for å komme videre.

Innovasjon og forskning

På konferansen 8. mars i Oslo arbeidet forskningsledere i mange av de største prosessindustribedriftene sammen med ledende forskningsmiljøer med å konkretisere nye innovasjonsmuligheter og forskningsområder som går på tvers av bedriftene.

Prosessindustrien i Norge kjennetegnes med stor innovasjonsgrad og verdensledende kompetanse. Tilgang på fornybar energi er også et komparativt fortrinn. Deltakerne på konferansen la til grunn at økt produksjon av metaller med lavt CO2-fotavtrykk vil gi økt verdiskaping i Norge dersom den etableres her.

Nye teknologier vil danne grunnlag for nye produkter og bedrifter. Norske industrimiljøer kan også bli globale teknologileverandører.

For å få gjennomslag for betydelig teknologiutvikling mente deltakerne at industrien må være pådriver i utviklingen. En nødvendig forutsetning er at det er gode og forutsigbare rammebetingelser og at det er gode ordninger for risikoavlastning til de nødvendige lange og kostbare teknologiløftene.