Stein Lier Hansen

Arvid Moss

Jorunn Gislefoss

Helene Fladmark

Helge Aasen

Ekspertutvalget består av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. De har en rekke dialogmøter med aktører i forskning og næringsliv for å få innspill til forslag til strategi for grønn konkurransekraft, som utvalget skal levere til Regjeringen til høsten.

Dialog om lavutslipp
Toppledere og representanter fra alle de store norske industribedriftene var tilstede på dialogmøtet i Kristiansand 2. november 2015 med Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Oppgaven var å belyse hvordan man framover kan sikre lavutslippsløsninger, verdiskaping og arbeidsplasser i prosessindustrien.

– Norsk prosessindustri er ledende innenfor mange områder. På veien til lavutslippssamfunnet står likevel også denne bransjen ovenfor en betydelig omstilling. Ikke minst grunnet de ambisiøse rammene som er lagt for industrien i Europa mot 2050, innledet Idar Kreutzer møtet med.

Stor optimisme
En industri med stor optimisme viste til at norsk prosessindustri lager produkter som vil være etterspurt på veien til lavutslippssamfunn. Økt produksjon av materialer som solcellesilisium og aluminium i transportsektoren blir stadig viktigere når verden skal nå sine klimamål.

– Vi har tro på aluminium som framtidens metall. Aluminium er en viktig byggekloss når verden skal over i lavkarbonsamfunnet, sa konserndirektør Arvid Moss i Hydro.

Billig fornybar energi og god norsk kompetanse i industrien ble trukket fram som norske konkurransefortrinnene. Denne kompetansen vil være avgjørende i arbeidet med å utvikle konkurransedyktige lavutslippsteknologier og sikre framtidig verdiskapning.

Må ha gode rammebetingelser
– Mitt viktigste råd er å sørge for å få rammebetingelser til å videreutvikle den fantastiske teknologien som norsk prosessindustris har utviklet i over 150 år, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

For utvikling av lavutslippsteknologier er nybrottsarbeid. For store deler av industrien finnes det ikke i dag kommersielt tilgjengelige nullutslippsløsninger. Utvikling av slike teknologier krever langsiktige teknologiløp. Løp som kan være svært ressurskrevende, særlig i pilot- og demonstrasjonsfasen.

Veikart mot lavutslipp
For å akselerere utviklingen mot en framtid med lavutslipp, kan industrien gå sammen om å lage et felles veikart mot lavutslipp i 2050. Dette var et av de konkrete forslagene som kom ut av møtet.

– Vi bør jobbe med et slikt veikart for prosessindustrien det neste halve året, mente teknologidirektør Håvard Moe i Elkem.

Ved å utvikle felles milepæler, dele visjoner og ideer og bidra til et mer sømløst virkemiddelapparat, kan vi få mer ut av hver krone. Industrien sa seg villige til å komme med en skisse til et slikt veikart til ekspertutvalget før sommeren.