– I følge Parisavtalen må alle land handle nå. Det gjelder også Norge. Hvis de norske beslutningstakerne blir enige om å legge våre ti prinsipper til grunn, vil det skape en langsiktig og troverdig ramme om Norges grønne skifte, sier Connie Hedegaard.

Hun og Idar Kreutzer ble oppnevnt av regjeringen for et drøyt år siden til å sitte i utvalget. Hedegaard har tidligere vært dansk klima- og energiminister, og hun var EUs forrige klimakommissær. Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge.

– Vi står foran en omfattende og krevende omstilling. Det engasjement vi har opplevd i møte med kunnskapsrike bedrifter og sentrale fagmiljøer, gir tro på at vi skal lykkes, sier Idar Kreutzer

Rapporten tar utgangspunkt i at Norge, som i dag har høye klimagassutslipp og en oljedominert økonomi, skal kutte klimagassutslipp med opp mot 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn i 2050.  Den vurderer hvordan Norge kan omstilles til et lavutslippssamfunn med høy verdiskaping og sysselsetting.

– Forutsetningen for å lykkes med å nå ambisiøse klimamål, skape arbeidsplasser og sikre langsiktig verdiskapning, er at vi tør å peke ut en retning, sier Kreutzer.

Utvalget har hatt en omfattende dialog med sentrale næringer, bedrifter, organisasjoner og akademia. 11 sektorer har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft. De utgjør et viktig fundament for rapporten: Hva kan politikere, myndigheter, næringsliv og enkeltmennesket – hver for seg og sammen – gjøre for at Norge skal bli et konkurransedyktig lavutslippssamfunn i 2050?

Rapporten peker på at staten må spille en mer aktiv rolle blant annet som rammesetter og som offentlig innkjøper. Den peker på en rekke offensive tiltak for å legge til rette for en grønn omstilling av næringslivet, og den ser på hvordan legge forholdene til rette for bevisste forbrukere og et bærekraftig forbruk.

– Selv om politikere og næringsliv tar mest plass i rapporten vår, ser vi også på den enkeltes atferd og ansvar. En så stor endring kan ikke bare gjennomføres ovenfra og ned. Den krever engasjement fra hele det norske samfunnet, sier Hedegaard.

Les rapporten her: Strategi for grønn konkurransekraft
Les engelsk versjon av rapporten: Green competitiveness
Les veikartene her: Veikart for grønn konkurransekraft
Les utvalgets mandat her: Mandat for grønn konkurransekraft